top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Laadpuntservice Limburg/Brabant

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Laadpuntservice Limburg/Brabant: Laadpuntservice Limburg Brabant, gevestigd aan de Houtzaagmolen 104, 6003 CB te Weert.

 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Laadpuntservice Limburg/Brabant een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Partijen: Laadpuntservice Limburg/Brabant en de Wederpartij gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Laadpuntservice Limburg/Brabant zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten en/of het verlenen van Diensten.

 6. Abonnement: een Overeenkomst waarbij Partijen zich voor een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.

 7. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Laadpuntservice Limburg/Brabant aan de Wederpartij te verkopen, te leveren en eventueel voor de Wederpartij te installeren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: Laadpunten, laadkabels, veldverdeelkasten en borden.

 8. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Laadpuntservice Limburg/Brabant te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: installatiewerkzaamheden, onderhoudsdiensten, storingsdiensten, hostingdiensten en helpdeskdiensten.

 9. Eindgebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van Laadpuntservice Limburg/Brabant, al dan niet tevens Wederpartij.

 10. Elektrisch Voertuig: een wegvoertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/of een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een Laadpunt.

 11. Laadpunt: een voorziening op een bepaalde locatie die bestemd is om de batterij van een Elektrisch Voertuig op te laden.

 12. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Laadpuntservice Limburg/Brabant en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Laadpuntservice Limburg/Brabant worden betrokken.

 3. Indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Wederpartij op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Wederpartij, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden toepassing.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Behoudens voor zover uit een reeds tussen Partijen tot stand gekomen samenwerkingsovereenkomst dwingend anders voortvloeit, is elk aanbod van Laadpuntservice Limburg/Brabant (waaronder haar offertes en product aanbiedingen op haar website mede begrepen) vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Laadpuntservice Limburg/Brabant kan een vrijblijvend aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Offertes van Laadpuntservice Limburg/Brabant zijn geldig gedurende de daartoe op de offerte aangegeven periode, bij gebreke waarvan een geldigheidsduur geldt van een maand na dagtekening van de offerte.

 2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Laadpuntservice Limburg/Brabant dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

 3. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een offerte van Laadpuntservice Limburg/Brabant die is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Indien een offerte van Laadpuntservice Limburg/Brabant is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens, staat de Wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Laadpuntservice Limburg/Brabant, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Laadpuntservice Limburg/Brabant anders aangeeft.

 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.


ARTIKEL 4. | ANNULERING EN AFZEGGING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Het bepaalde in dit artikel, laat het bepaalde in artikel 5 ten aanzien van Consumenten, onverlet.

 2. Indien de Wederpartij een door haar geaccordeerde offerte van Laadpuntservice Limburg/Brabant annuleert voordat een aanvang is gemaakt met de uitlevering van de bestelde Producten of de feitelijke Dienstverlening, is Laadpuntservice Limburg/Brabant gerechtigd 25% van het overeengekomen totaalbedrag als annuleringskosten aan de Wederpartij in rekening te brengen. In geval van latere annulering door de Wederpartij is Laadpuntservice Limburg/Brabant gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving en eventuele overige door Laadpuntservice Limburg/Brabant ten gevolge van de annulering geleden schade.

 3. Afzegging door de Wederpartij van een door Partijen gemaakte afspraak met betrekking tot installatiediensten, geschiedt uitsluitend kosteloos in geval afzegging plaatsvindt uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak. Indien de Wederpartij de installatieafspraak binnen 48 uur van tevoren annuleert of verplaatst, dan wel omdat van de Wederpartij geen bevoegde persoon aanwezig is op het moment van de afspraak, dan zal Laadpuntservice Limburg/Brabant kosten in rekening brengen bestaande uit een bedrag voor het niet tijdig afzeggen van de afspraak, vermeerderd met eventuele voorrijkosten indien de installateur onverrichterzake moet terugkeren als een bedoelde persoon niet aanwezig is. De kosten voor te laat annuleren of verplaatsen bedraagt € 225,- exclusief btw (€ 272,25 inclusief btw). De door te berekenen kosten wanneer een bedoelde persoon niet aanwezig is op het moment van de afspraak bedragen € 225,- exclusief btw (€ 272,25 inclusief btw), vermeerderd met € 53,80 exclusief btw (€ 65,10 inclusief btw) voorrijkosten. Genoemde tarieven kunnen periodiek geïndexeerd worden.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij Laadpuntservice Limburg/Brabant steeds zo spoedig mogelijk als voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst is vereist, alle gegevens verstrekt die voor die opzet c.q. uitvoering redelijkerwijs relevant zijn. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. Laadpuntservice Limburg/Brabant is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Laadpuntservice Limburg/Brabant is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 2. De Wederpartij dient Laadpuntservice Limburg/Brabant voorts tijdig alle voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties en overige inspanningen die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.


ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Laadpuntservice Limburg/Brabant zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Laadpuntservice Limburg/Brabant mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij of derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Laadpuntservice Limburg/Brabant toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 14, worden de verplichtingen van Laadpuntservice Limburg/Brabant opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 14 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.

 2. Behoudens voor zover uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, verplicht een Service Abonnement Laadpuntservice Limburg/Brabant niet tot bepaalde reactietijden, bepaalde hersteltermijnen en/of bepaalde verplichtingen om de Producten en/of systemen voortdurend deugdelijk te laten werken.

 3. Indien de niet tijdige nakoming van de Overeenkomst het gevolg is van een wél aan Laadpuntservice Limburg/Brabant toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Laadpuntservice Limburg/Brabant niet eerder in dan nadat de Wederpartij Laadpuntservice Limburg/Brabant Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Laadpuntservice Limburg/Brabant na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

 4. Indien Laadpuntservice Limburg/Brabant voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Laadpuntservice Limburg/Brabant gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

 5. Verzuim van Laadpuntservice Limburg/Brabant als gevolg van een aan Laadpuntservice Limburg/Brabant toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 3, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.


ARTIKEL 7. | DERDEN

 1. Laadpuntservice Limburg/Brabant is te allen tijde bevoegd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen, oftewel derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Laadpuntservice Limburg/Brabant, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

 3. Laadpuntservice Limburg/Brabant is, behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld in de vorige leden. Laadpuntservice Limburg/Brabant is in elk geval niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval zulks op advies of voordracht van Laadpuntservice Limburg/Brabant is gebeurd.

 4. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in de vorige leden hun aansprakelijkheid ter zake de uitvoering van de Overeenkomst willen beperken. Laadpuntservice Limburg/Brabant gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 8. | UITVOERING VAN INSTALLATIEDIENSTEN

 1. Installatiediensten worden conform de installatievoorschriften “turn key” opgeleverd.

 2. De Wederpartij dient er tijdig vóór de uitvoering van de installatiediensten voor zorg te dragen dat:

  - de meterkast en eventuele kruipruimte opgeruimd en toegankelijk is;
  - het betreffende parkeervlak afgezet is zodat de installatiediensten deugdelijk kunnen worden verrichten;

  - de stroomvoorziening op locatie in overleg met de Wederpartij kort afgesloten kan worden.

 3. Eventueel door de monteur noodzakelijkerwijs te maken parkeerkosten, worden aan de Wederpartij doorberekend.

 4. De Wederpartij garandeert dat alle informatie die door de Wederpartij aan Laadpuntservice Limburg/Brabant is verstrekt, juist en accuraat is. De offerte welke de basis vormt voor de Overeenkomst is volledig gebaseerd op de gegevens welke de Wederpartij doorgeeft. Indien bij de uitvoering van de installatiediensten blijkt dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens niet juist zijn, komen alle kosten van meerwerk dientengevolge ontstaan, voor rekening van de Wederpartij. Indien de door de Wederpartij verstrekte gegevens over gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast niet juist zijn, komen alle daaruit voortvloeiende risico’s voor rekening van de Wederpartij.

 5. Het uurtarief voor meerwerk bedraagt € 42,50 exclusief btw (€ 51,43 inclusief btw). Genoemde tarieven kunnen periodiek geïndexeerd worden.

 6. Indien de monteur niet tijdig van start kan met, of gehinderd wordt tijdens de werkzaamheden, komen de daaruit voortvloeiende wachturen voor rekening van de Wederpartij. Het uurtarief voor wachturen bedraagt € 42,50 exclusief btw (€ 51,43 inclusief btw).

 7. Laadpuntservice Limburg/Brabant is niet verantwoordelijk voor hinder op de installatie locatie; dit is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

 8. Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Wederpartij dient bij de oplevering aanwezig te zijn. De monteur loopt samen met de Wederpartij het opleveringsformulier na.

 9. De Wederpartij is verplicht tijdens de oplevering alle gebreken te melden aan de monteur welke zij tijdens de oplevering constateert, dan wel redelijkerwijs kan constateren. De monteur zal de geconstateerde gebreken vermelden op het opleveringsformulier.

 10. De oplevering is geaccepteerd zodra het opleveringsformulier is nagelopen en de Wederpartij Schriftelijk akkoord heeft gegeven middels het ondertekenen van het opleveringsformulier. Indien de Wederpartij de oplevering niet accepteert zal zij binnen 48 uur Schriftelijk aangeven waarom zij niet akkoord is met de oplevering. Laadpuntservice Limburg/Brabant zal binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Wederpartij om tot een nieuwe oplevering te komen. Bij een nieuwe oplevering gelden dezelfde voorwaarden als bij de initiële oplevering.

 11. Ondertekening van het opleveringsformulier betekent dat de Wederpartij de installatiediensten als deugdelijk uitgevoerd heeft geaccepteerd, behoudens de eventuele op het opleveringsformulier vermelde gebreken.

 12. Gebreken welke wel zijn geconstateerd tijdens de oplevering door de Wederpartij maar niet zijn gemeld bij de oplevering, dan wel redelijkerwijs door de Wederpartij bij de oplevering hadden kunnen worden geconstateerd, worden door ondertekening van het opleveringsformulier door de Wederpartij, als geaccepteerd aangemerkt.

 13. Laadpuntservice Limburg/Brabant zal de gebreken ten aanzien waarvan de Wederpartij conform het bepaalde in de vorige leden deugdelijk heeft geklaagd, binnen een redelijke termijn herstellen.

 14. Kleine gebreken die binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld, zullen voor de Wederpartij geen reden zijn voor onthouding van acceptatie van de oplevering, mits zij de ingebruikname van het Product niet in de weg staan. Derhalve dient de Wederpartij de overeen gekomen betalingsverplichting dan ook volledig en zonder vertraging na te komen. 

 15. Indien een vertegenwoordiger namens de Wederpartij bij de oplevering aanwezig is en deze persoon de oplevering accepteert door ondertekening van het opleveringsformulier, heeft de Wederpartij 48 uur na deze ondertekening de tijd om de acceptatie van de oplevering Schriftelijk en onder opgave van reden in te trekken.

 16. Neemt de Wederpartij het Product in gebruik voordat de oplevering heeft plaatsgevonden en de oplevering is geaccepteerd, dan geldt de dag van ingebruikname als dag van acceptatie van het Product.


ARTIKEL 9. | VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ BIJ DIENSTVERLENING OP LOCATIE

 1. Indien uitvoering aan de Diensten wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige in deze algemene voorwaarden.

 2. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeengekomen Diensten. In het bijzonder dient de Wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
  - de door Laadpuntservice Limburg/Brabant tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de Diensten kunnen verrichten gedurende de normale werkuren;
  - er sprake is van een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de Diensten en de verwerking en opstelling van alle daarbij te gebruiken zaken;
  - voor zover zulks redelijkerwijs van de Wederpartij kan en mag worden gevergd: alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de Dienstverlening worden gehandhaafd.

 3. De door Laadpuntservice Limburg/Brabant tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen die op de locatie van de Dienstverlening beschikbaar zijn.

 

ARTIKEL 10. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERHOUD EN INSTALLATIE VAN LAADPUNTEN

 1. Indien installatiewerkzaamheden ten aanzien van een Product geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door de Wederpartij zelf of door een door de Wederpartij zelf gecontracteerde derde, kan Laadpuntservice Limburg/Brabant niet instaan voor de deugdelijke installatie, de afwezigheid van enige installatiefout en het niet intreden van enige schade als gevolg van een onjuiste installatie of een installatie welke niet plaatsvindt conform de installatievoorschriften. Indien en voor zover Laadpuntservice Limburg/Brabant in een dergelijk geval wordt opgeroepen en door of namens Laadpuntservice Limburg/Brabant bij de Wederpartij storingsonderzoek wordt verricht en/of een fout door een door Laadpuntservice Limburg/Brabant tewerkgestelde persoon wordt hersteld, dan zullen de hieraan verbonden kosten, waaronder voorrijkosten, installatie- en/of reparatiekosten en/of materiaalkosten, volledig worden doorberekend aan de Wederpartij.

 2. Laadpuntservice Limburg/Brabant behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde Laadpunten op afstand vanuit haar backofficesysteem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien.

 3. Eventuele schade aan een Laadpunt dient per omgaande aan Laadpuntservice Limburg/Brabant te worden gemeld.

 4. Indien Laadpuntservice Limburg/Brabant op verzoek van de Wederpartij een on-site bezoek uitvoert met betrekking tot storing, onderhoud of garantie, dan worden hiervoor, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, zoals middels een servicecontract, € 53,80 exclusief btw (€ 65,10 inclusief btw) aan voorrijkosten aan de Wederpartij in rekening gebracht. Daarnaast wordt er voor de verrichte arbeid per uur € 42,50 exclusief btw (€ 51,43 inclusief btw) in rekening gebracht. Genoemde tarieven kunnen periodiek geïndexeerd worden.


ARTIKEL 11. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, uitsluitend toepassing op de Overeenkomst die voorziet in de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze Producten bij of aansluitend op de levering door of namens Laadpuntservice Limburg/Brabant worden geïnstalleerd.

 2. Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de Producten plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de Wederpartij op locatie van Laadpuntservice Limburg/Brabant.

 3. In geval van verzending van de Producten geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

 4. Laadpuntservice Limburg/Brabant bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de Producten.

 5. Laadpuntservice Limburg/Brabant behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren.

 6. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.

 7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.

 8. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Laadpuntservice Limburg/Brabant gerechtigd de Producten op kosten van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.

 9. In het geval dat de Wederpartij afname van de bestelde Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Wederpartij op eerste verzoek van Laadpuntservice Limburg/Brabant mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Laadpuntservice Limburg/Brabant is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de Producten.

 10. Indien Laadpuntservice Limburg/Brabant bij toepassing van de leden 8 of 9 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting jegens Laadpuntservice Limburg/Brabant deugdelijk was nagekomen, komen tevens deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

 

ARTIKEL 12. | DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN

 1. Abonnementen worden aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde tijd, bij gebreke waarvan het Abonnement wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. Tenzij het Abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, wordt het Abonnement dat is aangegaan voor bepaalde tijd, na verstrijken van de overeengekomen duur, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

 3. Abonnementen eindigen door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Abonnementen eindigen nimmer eerder dan nadat de eventueel overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken.


ARTIKEL 13. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De garantie op verrichte installatiediensten bedraagt 12 maanden na oplevering daarvan, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien zich binnen deze garantieperiode een gebrek aan het opgeleverde installatiewerk voordoet dat krachtens het bepaalde in dit artikel onder de garantie valt, zal Laadpuntservice Limburg/Brabant de gebreken herstellen.

 2. De garantie op geleverde Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de betreffende toeleverancier van Laadpuntservice Limburg/Brabant met de Producten heeft meegeleverd, met dien verstande dat een door Laadpuntservice Limburg/Brabant, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Laadpuntservice Limburg/Brabant kunnen doen gelden.

 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien het geleverde is geopend met het kennelijke doel deze zelf te repareren, en voorts in geval van een gebrek van het (op)geleverde dat het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Laadpuntservice Limburg/Brabant of haar toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Laadpuntservice Limburg/Brabant, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Laadpuntservice Limburg/Brabant zijn uitgevoerd.

 4. Indien tijdens of na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van geldende garantie, is Laadpuntservice Limburg/Brabant gerechtigd om de in dat verband gemaakte kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.


ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. Laadpuntservice Limburg/Brabant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

 2. Indien en voor zover de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien Laadpuntservice Limburg/Brabant bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Laadpuntservice Limburg/Brabant is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Laadpuntservice Limburg/Brabant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Laadpuntservice Limburg/Brabant in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Laadpuntservice Limburg/Brabant gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Laadpuntservice Limburg/Brabant heeft gesteld.

 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Laadpuntservice Limburg/Brabant op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Laadpuntservice Limburg/Brabant ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 5. Indien Laadpuntservice Limburg/Brabant de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Laadpuntservice Limburg/Brabant op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.


ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De Wederpartij is de bedragen verschuldigd zoals uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen. Indien en voor zover de prijs en kosten niet uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, worden de  betreffende prestaties verricht tegen de gebruikelijke daarvoor door Laadpuntservice Limburg/Brabant gehanteerde tarieven.

 2. Alle door de Wederpartij aan Laadpuntservice Limburg/Brabant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt. Tussentijdse wijzigingen van btw-tarieven en/of andere heffingen van overheidswege, kunnen met onmiddellijke ingang aan de Wederpartij worden doorberekend, ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.

 3. Laadpuntservice Limburg/Brabant is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat een prijswijziging, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, geen betrekking heeft op reeds tot stand gekomen Overeenkomsten. In geval evenwel sprake is van een Abonnement voor onbepaalde tijd, is Laadpuntservice Limburg/Brabant gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, in welk geval Laadpuntservice Limburg/Brabant uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan, Schriftelijk mededeling aan de Wederpartij zal doen van de prijswijziging, zodat de Wederpartij het Abonnement nog op reguliere wijze kan opzeggen voordat de prijswijziging van kracht wordt.

 4. Laadpuntservice Limburg/Brabant is gerechtigd te vorderen dat de door de Wederpartij aan Laadpuntservice Limburg/Brabant verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat Laadpuntservice Limburg/Brabant een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs.

 5. Laadpuntservice Limburg/Brabant is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Laadpuntservice Limburg/Brabant is nagekomen.

 6. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Laadpuntservice Limburg/Brabant aangewezen wijze, binnen de door Laadpuntservice Limburg/Brabant vermelde of aangezegde termijn.

 7. Laadpuntservice Limburg/Brabant verzendt facturen langs elektronische weg, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

 8. Reclamaties ten aanzien van factuurbedragen dienen uiterlijk vóór het einde van de betalingstermijn aan Laadpuntservice Limburg/Brabant gemeld te worden. Indien de Wederpartij niet akkoord is met een (onderdeel van een) factuur, zal de Wederpartij zulks onder opgaaf van redenen aan Laadpuntservice Limburg/Brabant mededelen, via info@laadpuntservice.nl of per post. De Wederpartij zal de onbetwiste gedeelten van de factuur evenwel betalen binnen de toepasselijke betalingstermijn.

 9. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de Wederpartij van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Aanvullend op haar wettelijke rechten berekent Laadpuntservice Limburg/Brabant 1% rente per maand over het openstaande bedrag tot aan het moment waarop het volledige bedrag is voldaan, plus een direct opeisbare vergoeding voor invorderingskosten ter grootte van € 40,- op basis van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek,- en – indien deze kosten zijn gemaakt – buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het openstaande bedrag (exclusief btw) met een minimum van € 25,-. Genoemde bedragen kunnen periodiek geïndexeerd worden.
  De Wederpartij is aansprakelijk voor alle door Laadpuntservice Limburg/Brabant te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) die verband houden met de incasso van de bedragen die de Wederpartij verschuldigd is. Laadpuntservice Limburg/Brabant heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten vanaf de datum waarop de Wederpartij in verzuim verkeert, tot aan het moment waarop Laadpuntservice Limburg/Brabant het volledige door de Wederpartij verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

 11. Ten aanzien van Consumenten wordt bij toepassing van het bepaalde in het vorige lid niet ten nadele van de Consument afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

 

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Laadpuntservice Limburg/Brabant kan worden toegerekend.

 2. Indien een Product (eventueel in combinatie met een Dienst) functioneert met behulp van de daarvoor noodzakelijke (al dan niet openbare) communicatie-infrastructuur, zoals (mobiele) internetverbindingen, staat Laadpuntservice Limburg/Brabant niet in voor het ononderbroken of zonder storingen functioneren daarvan en is Laadpuntservice Limburg/Brabant niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen in die communicatie-infrastructuur. Voor zover het bedoelde functioneren zich begeeft in de macht van de Wederpartij of een Eindgebruiker, dient deze ervoor zorg te dragen dat de door haar/hem gebruikte randapparatuur, zoals mobiele telefoons en computers en verbindingen voldoende beveiligd zijn, zoals tegen bijvoorbeeld virussen en onbevoegd gebruik door derden.

 3. Laadpuntservice Limburg/Brabant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het uitschakelen van de elektriciteit ten behoeve van een veilige installatie. De Wederpartij zal alle nodige maatregelen nemen teneinde een veilige installatie mogelijk te maken.

 4. Laadpuntservice Limburg/Brabant is niet aansprakelijk indien een Elektrisch Voertuig niet of niet veilig kan worden opgeladen vanwege een defect in het Elektrisch Voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen die geen onderdeel van het door Laadpuntservice Limburg/Brabant geleverde Laadpunt zijn, waaronder maar niet beperkt tot de laadkabel.

 5. Laadpuntservice Limburg/Brabant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Wederpartij, aantasting of verlies van data, schade verband houdende met de inschakeling van de door de Wederpartij aan Laadpuntservice Limburg/Brabant voorgeschreven leveranciers, zaken, materialen of software van derden. Laadpuntservice Limburg/Brabant is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 8, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Laadpuntservice Limburg/Brabant in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Laadpuntservice Limburg/Brabant aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Laadpuntservice Limburg/Brabant toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 6. Mocht Laadpuntservice Limburg/Brabant aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Laadpuntservice Limburg/Brabant te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Laadpuntservice Limburg/Brabant hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Laadpuntservice Limburg/Brabant ter zake vervalt.

 7. Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij de schade onverwijld na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk aan Laadpuntservice Limburg/Brabant mededeelt.

 8. De aansprakelijkheid van Laadpuntservice Limburg/Brabant is beperkt tot ten hoogste herstel van de Dienstverlening, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Laadpuntservice Limburg/Brabant betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Laadpuntservice Limburg/Brabant beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Laadpuntservice Limburg/Brabant betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Laadpuntservice Limburg/Brabant nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Laadpuntservice Limburg/Brabant afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Laadpuntservice Limburg/Brabant dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

 9. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Laadpuntservice Limburg/Brabant bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

 10. De Wederpartij vrijwaart Laadpuntservice Limburg/Brabant van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Laadpuntservice Limburg/Brabant toerekenbaar is.

 11. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 12. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Laadpuntservice Limburg/Brabant.


ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Laadpuntservice Limburg/Brabant verkochte en geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Laadpuntservice Limburg/Brabant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Laadpuntservice Limburg/Brabant en de eventueel door Laadpuntservice Limburg/Brabant aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Laadpuntservice Limburg/Brabant is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

 5. Indien Laadpuntservice Limburg/Brabant geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Producten zijn nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Laadpuntservice Limburg/Brabant te verpanden.


ARTIKEL 19. | PRIVACY

 1. Laadpuntservice Limburg/Brabant verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering bepaalde persoonsgegevens van de Wederpartij en van Eindgebruikers. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam-, adres en woonplaatsgegevens.

 2. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Laadpuntservice Limburg/Brabant zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De manier waarop Laadpuntservice Limburg/Brabant omgaat met persoonsgegevens is beschreven in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de website  www.laadpuntservice.nl.


ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN

 1. Laadpuntservice Limburg/Brabant is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Diensten te wijzigen. Ook is Laadpuntservice Limburg/Brabant bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tenzij deze wijzigingen van ondergeschikte betekenis zijn, is de Wederpartij, indien zij niet met de wijzigingen wenst in te stemmen, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

 2. De Wederpartij geeft hierbij reeds bij voorbaat toestemming voor overdracht van haar rechtsverhouding met Laadpuntservice Limburg/Brabant aan een derde in het kader van een (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van Laadpuntservice Limburg/Brabant aan die derde.

 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 5. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Laadpuntservice Limburg/Brabant aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Contactgegevens:

Laadpuntservice Limburg/Brabant, Houtzaagmolen 104, 6003 CB  Weert, KvK. 12063550, T: +31 (0)495 23 45 00,  E: info@laadpuntservice.nl

 

Algemene Voorwaarden

Versie 1 november 2019

bottom of page