top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Laadpuntservice Limburg/Brabant

 

ALGEMEEN

Deze privacyverklaring bevat informatie over op welke manier Laadpuntservice Limburg/Brabant om gaat met de privacybescherming van haar klanten bij de verwerking en vastlegging van persoonsgegevens.

Leest u deze privacyverklaring s.v.p. door voordat u gebruik maakt van de contactmogelijkheden op onze website. Door deze website te bezoeken en van onze dienstverlening gebruik te maken, aanvaardt u onderstaande voorwaarden met betrekking tot onze gebruikmaking van persoonsgegevens.

Laadpuntservice Limburg/Brabant, gevestigd aan de Houtzaagmolen 104, 6003 CB te Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Laadpuntservice Limburg/Brabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummers (vast en mobiel)
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laadpuntservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Laadpuntservice Limburg/Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Het afhandelen van betalingen
– Laadpuntservice Limburg/Brabant analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Laadpuntservice Limburg/Brabant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Laadpuntservice Limburg/Brabant) tussen zit.
 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Laadpuntservice Limburg/Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn:
– Google Analytics: 50 maanden
– Persoonsgegevens verstrekt via de mail (ook contactformulier), telefonisch, mondeling of per post: 10 jaar
De reden dat de gegevens worden bewaard is:
– De website optimaliseren om de bezoekers beter van dienst te kunnen zijn.
– Consumenten sneller van dienst kunnen zijn
– Achterhalen eventuele garantiebepalingen
– Noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten
 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Laadpuntservice Limburg/Brabant gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laadpuntservice Limburg/Brabant. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laadpuntservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Laadpuntservice Limburg/Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Laadpuntservice Limburg/Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@laadpuntservice.nl

Contactgegevens:

Laadpuntservice Limburg/Brabant, Houtzaagmolen 104, 6003 CB  Weert, KvK. 12063550, T: +31 (0)495 23 45 00,  E: info@laadpuntservice.nl

 

 

© Copyright 2019 Laadpuntservice Limburg/Brabant

bottom of page